timerPrzewidywany czas czytania to 4 minuty.

Dzie­ciaki mają małą wie­dzę na temat eko­no­mii. Jedyne zwroty, które dzie­ciaki potra­fią zde­fi­nio­wać to kie­szon­kowe i zakupy. Jed­nym z pro­ble­mów dydak­tycz­nych wśród rodzi­ców, jest wytłu­ma­cze­nie swoim szkra­bom kilku finan­so­wych spraw. Tylko jak wytłu­ma­czyć dzie­ciom, że pie­nią­dze nie rosną na drze­wach? Jak dziecku wytłu­ma­czyć ter­miny, takie jak han­del, podatki, rynek oraz to, skąd się biorą pie­nią­dze? Jak te pie­nią­dze są wyda­wane i jak je mądrze wyda­wać? Jeśli chce­cie poka­zać swoim dzie­ciom zalety z oszczę­dza­nia, to odpo­wie­dzią na te pro­blemy, a zara­zem naj­lep­szą receptą może być rywa­li­za­cja pod­czas gry plan­szo­wej Pestka Drops Cukie­rek.

W pudełku

 • Plan­sza
 • 25 dwu­stron­nych kart dom­ków
 • 52 obu­stronne żetony towa­ró­w/su­row­ców
 • 68 żeto­nów monet
 • 6 żeto­nów szu­fli
 • 6 drew­nia­nych pion­ków
 • 6 żeto­nów pomoc­ni­czych
 • Żeton gra­cza roz­po­czy­na­ją­cego
 • Baweł­niany worek

2016-03-16 11.37.52

Przy­go­to­wa­nia

Na roz­ło­żo­nej plan­szy ukła­damy żetony dom­ków stroną czarno-białą do góry. Utwo­rzony zosta­nie kwa­drat 5 × 5. Wszyst­kie żetony surow­ców wsy­pu­jemy do worka, a monety umiesz­czamy obok plan­szy. Wybie­ramy gra­cza roz­po­czy­na­ją­cego.

Każdy z gra­czy otrzy­muje:

 • 1 żeton pomoc­ni­czy
 • 1 pio­nek
 • 2 żetony monet o nomi­nale 1
 • 3 wylo­so­wane żetony surow­ców z worka

2016-03-16 11.39.35

Zasady

Grę roz­po­czyna gracz z cukier­kiem i jego zada­niem jest zatrzy­ma­nie się na jed­nym z 7 pól, wyko­na­nie zada­nia, oraz zapro­po­no­wa­nie uczest­ni­kom wyko­na­nia zada­nia za nich w zamian za żeton z nomi­na­łem 1. Na uczest­ni­ków czeka zaspa śnieżna, która pozwala wylo­so­wać 3 kolejne żetony. Pra­cow­nia­/pie­kar­nia­/po­kój pozwa­la­jący wymie­nić 1 suro­wiec na 1 towar. Cukie­rek zamie­niamy na cia­sto, włóczkę na ręka­wiczki a kredkę na rysu­nek. Towary możemy wymie­nić na miesz­kanka i dostać za to monety na rynku. Wszyst­kie żetony wyprze­dane na rynku, tra­fiają do skła­dziku, w któ­rej możemy doko­nać wymiany, lecz każda kolejna wymiana będzie uczest­nika wię­cej kosz­to­wać. Na plan­szy znaj­duje się przy­kry zamek króla w któ­rym nie można się zatrzy­mać, a omi­nię­cie go zmu­sza uczest­nika do zapła­ce­nia daniny, która tra­fia do skarbca. Uwaga! Jeśli skar­biec zosta­nie zapeł­niony mone­tami i surow­cami, gra się koń­czy porażką wszyst­kich gra­czy. Finał gry nastę­puje, gdy liczba sza­rych dom­ków jest mniej­sza od ilo­ści uczest­ni­ków danej gry. Kto ma najwię­cej monet, może się ogło­sić zwy­cięzcą.

[thrive_2step id=’2984′]Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych reguł gry PESTKA DROPS CUKIEREK znaj­dzie­cie w instruk­cji gry, którą znaj­dzie­cie TUTAJ.[/thrive_2step]

[thrive_2step id=’2984′]

instrukcja2[/thrive_2step]

Ocena moja

Co do gra­fiki to roz­ba­wiło mnie, kiedy sio­stra po otwo­rze­niu pudełka się roz­cza­ro­wała tym, że pudełko takie kolo­rowe a plan­sza jest zbyt szara. Na szczę­ście po prze­czy­ta­niu instruk­cji i zagra­niu w grę wszystko dało się zro­zu­mieć, a gra­fiki się spodo­bały. Nie­stety nie udało mi się wygrać.

Co do zasad, to pierw­sze co mi się spodo­bało, to te liczne war­to­ści dydak­tyczne, które z tej gry się leją stru­mie­niami. Oprócz nauki przed­się­bior­czo­ści i ich naj­waż­niej­szych ter­mi­nów, to mamy pro­stą naukę mate­ma­tyki i tego całego pla­no­wa­nia oraz roz­po­rzą­dza­niem swo­imi środ­kami pie­nięż­nymi. Pow­tó­rzę. Ta gra to genialna recepta na te wszyst­kie wąt­pli­wo­ści, któ­rymi roz­po­czą­łem arty­kuł.

Spoj­rza­łem na nazwi­sko autora i po tym stwier­dzi­łem, że ta gra będzie dobra i się nie zawio­dłem. Karol Madaj mnie nie prze­staje zaska­ki­wać. Zro­bił grę, która jest pro­sta, zmu­sza gra­czy do pla­no­wa­nia, oraz roz­wa­ża­nia swo­ich dzia­łań. To, co mnie w tej grze urze­kło to moż­li­wość współ­pracy z prze­ciw­ni­kiem. To jest taka gra rywa­li­za­cyjna z ele­men­tami gry koope­ra­cyj­nej. Bar­dzo to lubię. Uczest­nicy muszą zro­bić wszystko by uszczę­śli­wić miesz­kań­ców i nie dopu­ścić do wypeł­nie­nia zam­ko­wego skarbca i do wspól­nej porażki. Jestem szcze­rze zachwy­cony.

Nie­kom­for­towo mi się grało z kilku wzglę­dów. Nie spodo­bała mi się wypra­ska, któ­rej prak­tycz­nie nie ma. Wysy­pu­jąc ele­menty z worka, dłu­go­trwałe jest to całe przy­go­to­wa­nie pole­ga­jące na kop­ciusz­ko­wej segre­ga­cji róż­nych żeto­nów. Kolejny mój mały żal jest skie­ro­wany do dom­ko­wych żeto­nów. W grze na mniej niż 5 osób, pod­czas przy­go­to­wa­nia gry, należy odło­żyć pewne kolory domów. Łatwiej mi byłoby, gdyby domki były ozna­czone ilo­ścią gra­czy, wtedy ta kop­ciusz­kowa robota byłaby nieco prost­sza i szyb­sza.

2016-03-16 11.40.02

Na koniec

Ta gra powinna zna­leźć się w poko­jach dzieci jako coś, co jest edu­ka­cyjne. Pole­cił­bym tę grę także nauczy­cie­lom i opie­ku­nom szkol­nych świe­tlic. Czas gry nie powi­nien prze­kra­czać godziny lek­cyj­nej, więc na temat do mate­ma­tyki lub godziny wycho­waw­czej ta gra pasuje jak ulał. Pokaż­cie swoim pocie­chom korzy­ści pły­nące z oszczę­dza­nia i pocho­dze­nia pie­nią­dza.

Gra powstała na pod­sta­wie książki Grze­go­rza Kas­depke o tytule „Pestka, drops, cukie­rek”, a słu­cho­wi­sko tej książki jest dostępne TUTAJ.

Życzymy Miłego Gra­nia!

[wp-review]

DZIĘKUJEMY WYDAWNICTWU GRANNA ZA UDOSTĘPNIENIE EGZEPMPLARZA GRY DO RECENZJI. 

O redaktorze

Miłośnik gier planszowych, który czasami zmienia się w animatora, czasami w recenzenta, a od niedawna pokazuje swoje Jokerowe oblicze.

Wszystkie artykuły